Shopping cart
0.00ден
 • Linjat e energjisë deri në 400 kv
 • Transformatorët deri në 20mva
 • Të gjitha llojet e
 • Instalimeve 0,4 kv
 • Ndriçimi
 • Kabinetet, rrethime dhe panelet e kontrollit
 • Priza / bazat
 • Telefoni
 • Video mbikqyrjes
 • Rrjetet kompjuterike
 • Sound – Tingull
 • TV
 • Anti hajdut
 • anti zjarri dhe
 • sistemet e alarmit

REKOMANDIM

LISTA E REFERIMIT

caret-down caret-up caret-left caret-right

Kompleksi Administrativ “ Intex-Shkup; TS10/0.4KV 630KVA ku investitori ishte CC “ Pellagonija “ me vlerë të përgjithshme prej 115.000,00 euro dhe afat realizimit prej 45 ditësh më vitin 1994;

Watch Kulla “ Luka “ -20kV mbi kokë H.V. Linja e transmetimit ku investitori ishte MB e Republikës së Maqedonisë, me vlerë të përgjithshme prej 115.600,00 euro dhe afat realizimit prej 75 ditëve në vitin 1994;

Stacioni Benzinws “ Titov Veles “- 20kV mbi kokë HV linjë e transmetimit dhe S.T.S. 20/10/0.4KV; 160 KVA ku investitori ishte AD “Makpetrol “ – Shkup me vlerë të përgjithshme prej 80.000,00 euro dhe afat tw realizimit prej 45 ditësh më vitin 1995;

Kalimit të pikës kufitare “ Jazhincë-Tetovë-20kV mbi kokë HV Linja e transmetimit T.S. 20/10/0.4KV 250KVA dhe ndriçim instalimit ku investitori ka qenë Ministria e Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë, me vlerë të përgjithshme prej 115.100,00 euro dhe afat plotesimit te 75 ditësh më 1995;

Pika kufitare “ Tabanovc “- Diesel Gjenerues Set 25KVA TS 20/10/0.4KV 250KVA dhe instalimit elektrik ku investitori ishte MIA e Republikës së Maqedonisë, me vlerë të përgjithshme prej 212.400,00 euro dhe afat te realizimit prej 100 ditë në vitin 1996;

Me ABB Vjenë – ekzekutimin e UPS back up sistemin e furnizimit për aeroportin në Shkup dhe Ohër me vlerë të përgjithshme prej 200.000,00 euro dhe afat tw realizimit prej 120 ditësh, më vitin 1997;

Zhvendosja ekzistues e mbi kokë H.V. linjat e transmetimit dhe nënstacionet të cilat janë në kundërshtim me rrugën e lartë rrugën Shkup-Grupçin

Ngritjen e 10kV lidhjes kabllore dhe TS për forcat e NATO-s të në aeroportin e Shkupit me vlerë të përgjithshme prej 182.000,00 euro dhe afat tw realizimit prej 40 ditësh në vitin 1999;

Dy S.T.S. 10/0.4KV 630KVA kompletme lidhje 10kV dhe lidhje të tensionit të ultë për forcat franceze të NATO-s në Aeroportin Petrovec, me vlerë të përgjithshme prej 279.508,00 euro dhe afat tw realizimit prej 45 ditësh nw vitin 2000;

Lan përdorimi I fibrave optike për objekt: shkritore-Shkup në vlerë prej 535.000,00 euro dhe afat tw realizimit prej 180 ditësh;

nstalimi i sistemit të telefonit portativ për qytetin e Shkupit në vlerë prej 375.000,00 euro dhe afat tw realizimt prej 90 ditësh nw vitin 2002;

Instalimin elektrikw për spitalin privat Remedika Shkup me një shumë totale prej 156,767 Euro, brenda 12 muajve në vitin 2004 dhe 2005

Derdhjet e rrëshirës të transformatorëve 630KVA 20/10/0.4kV për Pazarin e Shkupit për Qendren tregtare Planet, me vlerë prej 33,500.00 euro, afati 30 ditë në vitin 2008

Linjë të re teknologjike Fabrikës Xhonson Meti, në shumën totale prej 52,322.00 euro, me afat plotesimit te 30 ditësh në vitin 2010.

Mirëmbajtja dhe riparimi i instalimeve elektrike në Klinikën Universitare të Radiologjisë në Shkup në vitin 2012.

BwrjaLV shpërndarjen e energjisë për TC OBKL me vlerë të përgjithshme prej 230,000 euro, brenda 45 ditëve në vitin 1998.

Baza e “ Makedonijapat “- lidhje kabllore Gostivar-20kV; T.S. 20/10/0.4KV; 250KVA dhe instalimi i brendshëm elektrik ku investitori ishte R.SIZ për rrugë, me vlerë të përgjithshme prej 120.000,00 euro dhe afat realizimit prej 90 ditë më viitn 1994;

Sistemi Hidro “ Novcani T.Veles “ -20kV mbi kokë HV Linjw e transmetimit; T.S. 20/10/0.4KV 630KVA dhe instalimin e stacioneve të pompimit, ku investitori ishte “ Lozar-T.Veles “ me vlerë të përgjithshme prej 185.220,00 euro në vitin 1995

Pika kufitare “ Stenje “-Resnjë -20kV mbi kokë HV linjë e transmetimit dhe S.T.S. 20/10/0.4KV 250KVA për stacionin e pompimit dhe instalimin e pompave ku investitori ishte MIA e Republikës së Maqedonisë, me vlerë të përgjithshme prej 183.200,00 euro dhe afat tw realizimit prej 80 ditë në vitin 1996;

Watch Kulla “ Lisecit “ – Diesel Gjenerues Set 125KVA ku investitori ishte MB e Republikës së Maqedonisë, me vlerë të përgjithshme prej 200.000,00 euro dhe afat tw realizimit prej 120 ditësh, më vitin 1997;

Furnizimi dhe montimi i Diesel Gjeneruesvë për aeroportin në Shkup; nënkontratë me “ ADB “ dhe “ EMO “ me vlerë të përgjithshme prej 227.000,00 euro dhe afat tw realizimt prej 90 ditë, më vitin 1997;

Ngritjen e 10kV lidhje kabllore, STS, dhe lidhje të tensionit të ulët dhe instalimit për objekt VOR-Koçan me vlerë të përgjithshme prej 105.000,00 euro dhe afat tw realizimit prej 90 ditë në vitin 1998;

S.T.S. 20/10/0.4KV, 630KVA komplet me kabllo 20kV dhe pajisje për forcat Franceze në Kumanovë Barak Karposh me vlerë të përgjithshme prej 237.178,00 euro dhe afat Tw realizimit prej 30 ditësh, më vitin 2000;

Rrjeta dhe furnizimi gjenerator i objekteve të NATO-s në Prishtinë-Film City me vlerë të përgjithshme prej 345.000,00 euro dhe afat tw realizimit prej 45 ditë më vitin 2001;

Rrjetin telefonit për marveshjen “ Gjorçe Petrov “ – Shkup me përdorimin e fibrave optike, në shumë prej 150.000,00 euro dhe afat tw realizimit prej 60 ditë në vitin 2001;

Rrjetin telefonit për marveshjen “ MADARI “ -Shkup Republika e Maqedonisë duke përdorur kabllot e bakrit në shumë prej 120.000,00 euro në vitin 2002.

Astra klubit Napo në Shqipëri, me vlerë 56,774 euro, brenda 60 ditwve në vitin 2006.

Honda Complex (dyqan makinë dhe të stacioneve të gazit) për Makpetrol, me vlerë prej 97,535.00 euro, me afat tw realizimit prej 90 ditë në vitin 2009.

Fabrika SOKOMAK, sistem dysheme për instalimin elektrik, me vlerë prej 23,727.00 euro, brenda 30 ditëve në vitin 2010

Dyqane Massimo Dutty, Bershka dhe Stradivarius në Shkup City Mall, me një vlerë prej 57,662.00 euro brenda 60 ditëve në vitin 2012.

Watch Kulla “ Mazales “ -20kV mbi kokë H.V. linjë e transmetimit dhe S.T.S. 20/10/0.4 KV; 100KVA ku investitori ka qenë Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë, me vlerë të përgjithshme prej 189.500,00 euro dhe afat plotesimit prej 60 ditë nw vitin 1994;

Stacion benzine “ Gradsko “- lidhje 20kV dhe STS 20/10/0.4KV; 160KVA ku investitori ishte AD “ Makpetrol-Shkup “ me vlerë të përgjithshme prej 88.700,00 euro dhe afat te realizimit prej 30 ditësh më vitin 1995;

Pika kufitare “ Blato -Dibër “ lidhje kabllor -20kV dhe TS me vlerë të përgjithshme prej

Pika Kufitare “ Bllacë “-10kV mb kokë i H.V. Linja e transmetimit S.T.S. 10/0.4KV 100KVA dhe instalimin ku investitori ishte MIA e Republikës së Maqedonisë, me vlerë të përgjithshme prej 92.150,00 euro dhe afat tw realizimit pre 30 ditë në vitin 1996;

Kontrata me MB tw Republikës së Maqedonisë për ndërhyrje urgjente dhe mirëmbajtjen e pajisjeve elektrike, ku vlera dhe kushtet e realizimit nuk ishin tw kufizuara për periudhën e viteve 1996,1997,1998 dhe 1999;

Furnizimi dhe instalimi i sistemit të tensionit të ulët të shpërndarjes kabllore për aeroportin në Ohër me vlerë të përgjithshme prej 88.000,00 euro me afat tw realizimit prej 10 ditë në vitin 1998;

Ngritja e sistemit të shpërndarjes me tension të ulët kabllor për OBKL me vlerë të përgjithshme prej 100.000,00 euro dhe afat tw realizmit prej 45 ditësh më vitin 1998

Dy S.T.S. 10/0.4KV 630KVA linja e transmetimit të tensionit të lartë dhe transkripti tensionit të ulët për forcat e NATO-s në objektin Prishtinë Film City nw vlerë të përgjithshme prej 348.894,00 euro dhe afat tw realizimit prej 45 ditësh nw vitin 2000;

Furnizim me instalim të plotë elektrikw në kampet e forcave polake në Kosovë-Ferizajt, Kaçanikut dhe Jazhincë me vlerë të përgjithshme prej 487.330,00 euro dhe afat plotesimit prej 60 ditësh; Dhe shumë objekte të tjera më të vogla, objekte ushtarake me interes të veçantë në vitin 2001;

Rrjetin telefonit për marveshjen “ Pintija-Shkup “ Republika e Maqedonisë me përdorimin e fibrave optike, në shumë prej 175.000,00 euro dhe afat completiotion prej 70 ditë në vitin 2001;

Bordet e Shpërndarjes AmbasadaBbritanike, në shumë prej 250.000 euro, brenda 90 ditëve në vitin 2002

Dorëzimi i kanaleve dysheme dhe dhe aksesorë për TC Soravija, me vlerë totale prej 198,500.00 euro, me afat tw dorzimit prej 90 ditë në vitin 2007

TC Zebra, pronë e TINEX, bordet e shpërndarwse me një shumë totale prej 115,275.00 euro, brenda 90 ditëve në vitin 2009.

Drita për Park Tremujori Jane Sandanski, me një vlerë prej 38,635.00 euro, afati 30 ditë në vitin 2011

Instalimin e plotë elektrik për Unazën e Shkupit; Seksioni Orizarë Saraj, një shumë totale prej 2,124,516.00 euro, brenda dy vjetëve, në vitin 2007 dhe 2008.
Instalimin e plotë elektrike për ndërtesën e re të zyrës në Shkup të Telekomit të Maqedonisë, me vlerë prej 1,228,077.00 euro, brenda 6 muajve në vitin 2012